Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

So sánh Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI về phát thải formaldehyde trong sản phẩm gỗ có những điểm giống và khác nhau. Hãy cùng KNA đọc và tìm hiểu.

ĐIỂM GIỐNG NHAU GIỮA TSCA TITLE VI VÀ CARB ATCM

1. Tiêu chuẩn khí thải

Cả hai tiêu chuẩn đều áp dụng đối với ba loại sản phẩm gỗ composite (tấm): ván ép gỗ cứng (HWPW), ván dăm (PB), và ván sợi mật độ trung bình (kể cả MDF mỏng).

Đều yêu cầu sử dụng các sản phẩm gỗ composite tuân thủ tiêu chuẩn khí thải trong tất cả các sản phẩm thành phẩm.

2. Doanh nghiệp bị ảnh hưởng

Các nhà sản xuất (tức là nhà sản xuất nguyên liệu); người chế tạo thành phẩm; và các nhà phân phối, nhà nhập khẩu và nhà bán lẻ tấm và thành phẩm đều bị ảnh hưởng bởi Quy định của CARB ATCM và TSCA Title VI.

3. Biện pháp phòng ngừa thận trọng hợp lý

Các nhà chế tạo, nhà nhập khẩu, nhà phân phối và nhà bán lẻ phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa thận trọng hợp lý (ví dụ: lấy tuyên bố tuân thủ từ nhà cung cấp) để đảm bảo mua và bán các sản phẩm tuân thủ.

4. Phương pháp thử nghiệm

Tổ chức chứng nhận bên thứ ba (Third-party certifier – TPC) có thể sử dụng các phương pháp thử nghiệm sơ cấp hoặc thứ cấp để chứng nhận các nhà sản xuất tấm panel, để thiết lập các giới hạn kiểm soát chất lượng và mối tương quan với các phương pháp thử nghiệm kiểm soát chất lượng do nhà sản xuất tấm panel thực hiện và để kiểm tra khí thải hàng quý tại các nhà sản xuất tấm panel.

5. Miễn chứng nhận của bên thứ ba dựa trên việc không sử dụng bổ sung Nhựa formaldehyde (NAF) hoặc Nhựa formaldehyde phát thải cực thấp (ULEF)

NAF - đơn xin miễn giám sát TPC yêu cầu 03 (ba) tháng dữ liệu kiểm soát chất lượng (QC) và một bài kiểm tra TPC (phương pháp kiểm tra chính hoặc phụ); 90% dữ liệu QC và xét nghiệm TPC không được cao hơn 0,04 ppm; tất cả dữ liệu không được cao hơn 0,05 ppm đối với HWPW và không cao hơn 0,06 ppm đối với PB, MDF và MDF mỏng.
ULEF - yêu cầu tương tự như NAF, nhưng yêu cầu 06 (sáu) tháng dữ liệu QC và hai lần kiểm tra TPC.

Đăng ký ngay

6. Phương pháp thử nghiệm kiểm soát chất lượng (QC) và thử nghiệm QC được các nhà sản xuất tấm panel sử dụng

Với Ván ép gỗ cứng:

Sản xuất 200.000 – 400.000 feet vuông mỗi tuần: ít nhất 02 (hai) cuộc kiểm tra QC mỗi tuần.

Sản xuất trên 400.000 feet vuông mỗi tuần: ít nhất 04 (bốn) cuộc kiểm tra QC mỗi tuần.
Với Ván dăm và ván sợi mật độ trung bình:

 • Mỗi ca hoạt động 8 hoặc 12 giờ: ít nhất 01 (một) cuộc kiểm tra QC.
 • Phương pháp kiểm tra QC:
 • ATCM của CARB quy định 02 (hai) phương pháp kiểm tra QC.

CARB đã phê duyệt 05 (năm) phương pháp kiểm tra QC thay thế (được liệt kê trên trang web sản phẩm gỗ composite của CARB dưới tiêu đề “Phương pháp thử nghiệm”).

7. Về phương pháp thử thứ cấp

Cho phép TPC sử dụng buồng nhỏ để thử nghiệm chứng nhận của các nhà sản xuất tấm panel, sau khi phương pháp buồng nhỏ được thiết lập làm phương pháp thử nghiệm phụ, cung cấp kết quả thử nghiệm tương đương với phương pháp thử nghiệm chính (buồng lớn) thông qua một loạt thử nghiệm.

Không yêu cầu thử nghiệm tương đương cho từng buồng nhỏ giống hệt nhau.

ĐIỂM KHÁC NHAU GIỮA CARB ATCM VÀ TSCA TITLE VI

1. Ngày có hiệu lực

a) Tiêu chuẩn CARB ATCM

Được giới thiệu theo hai giai đoạn từ năm 2009 đến 2013, với tiêu chuẩn khí thải ban đầu (Giai đoạn 1 – CARB P1), sau đó là các tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn (Giai đoạn 2 – CARB P2).

Kể từ tháng 1/2014, chỉ những sản phẩm có chứng nhận CARB P2 mới được bán hợp pháp ở California.

b) Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Quy định TSCA Title VI có hiệu lực vào ngày 22/05/2017; ngày tuân thủ (theo ngày sản xuất) đối với tiêu chuẩn khí thải là ngày 01/06/2018.

Kể từ ngày 22/03/2019, tất cả các sản phẩm tấm gỗ composite phải tuân thủ TSCA Title VI; tất cả hàng hóa thành phẩm (ví dụ: sàn, tủ hoặc đồ nội thất) có chứa các sản phẩm gỗ composite phải được sản xuất bằng vật liệu gỗ composite do nhà sản xuất ván ép tuân thủ TSCA Title VI sản xuất.

Tấm gỗ composite sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu vào Mỹ trước ngày 01/06/2018 có thể bán hoặc sử dụng làm thành phẩm cho đến khi cạn kiệt nguồn cung.

 • Các sửa đổi kỹ thuật có hiệu lực từ ngày 21/08/2019.
 • Các sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ ngày 21/02/2023.

2. Cơ quan quản lý

a) Tiêu chuẩn CARB ATCM

Ủy ban Tài nguyên Không khí California (California Air Resources Board - CARB), còn được gọi là Cơ quan Không khí Sạch (Clean Air Agency). Ủy ban CARB là một bộ phận của Cơ quan Bảo vệ Môi trường California (EPA)

b) Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (United States Environmental Protection Agency - EPA).

3. Cơ sở pháp lý

a) Tiêu chuẩn CARB ATCM

California Airborne Toxic Control Measure, California Health & Safety Code §§ 39650-39675 (Cal. Code Reg., title 17, §§ 93120 – 93120.12).

b) Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Đạo luật kiểm soát chất độc hại liên bang, 15 U.S.C., sec. 2697 (TSCA Tiêu đề VI; Bộ luật liên bang, tiêu đề 40, §§ 770.1-770.99).

4. Thời gian lưu trữ hồ sơ

a) Tiêu chuẩn CARB ATCM

02 (hai) năm.

b) Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Nghiêm ngặt hơn CARB – 03 (ba) năm.

5. Đối với các nhà sản xuất tấm panel

a) Tiêu chuẩn CARB ATCM

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn CARB P2 phải được xác nhận bởi tổ chức chứng nhận bên thứ ba (Third-party Certifier - TPC) được CARB phê duyệt. Các nhà sản xuất phải tuân thủ các yêu cầu kiểm tra đảm bảo chất lượng.

Lưu ý: Nếu các yêu cầu của CARB nghiêm ngặt hơn những yêu cầu của TSCA Title VI (ví dụ: đối với thử nghiệm kiểm soát chất lượng - xem thêm bên dưới), thì các yêu cầu về CARB phải được tuân thủ để các tấm panel được bán hợp pháp ở California hoặc để các tấm được được sử dụng để sản xuất thành phẩm để bán ở California.

b) Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn TSCA Title VI phải được xác minh bởi TPC được EPA công nhận.

Lưu ý: Việc tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt hơn của CARB không làm mất hiệu lực chứng nhận TSCA Title VI do TPC được EPA công nhận cấp.

6. Ghi nhãn sản phẩm

a) Tiêu chuẩn CARB ATCM

Yêu cầu các tấm panel (hoặc bó tấm panel) và thành phẩm (hoặc hộp chứa thành phẩm) phải được dán nhãn là tuân thủ các tiêu chuẩn phát thải formaldehyde CARB P2.

Lưu ý: Các tấm panel và thành phẩm tuân thủ TSCA Title VI và được dán nhãn tuân thủ TSCA Title VI sẽ được chấp nhận là tuân thủ các tiêu chuẩn phát thải formaldehyde của CARB, vì các tiêu chuẩn phát thải TSCA Title VI và CARB giống nhau. Các tấm panel và thành phẩm được dán nhãn tuân thủ TSCA Title VI được cho là đáp ứng tất cả các yêu cầu của CARB.

Thông tin cần thiết cho nhãn trên tấm panel (hoặc bó tấm panel):

 • Tên nhà sản xuất tấm panel.
 • Lô sản phẩm hoặc số lô.
 • Mức độ tuân thủ (Phase 2, NAF [được làm bằng nhựa formaldehyde không bổ sung], hoặc ULEF [được làm bằng nhựa formaldehyde phát thải cực thấp]).
 • Số CARB TPC (không bắt buộc đối với các nhà sản xuất tấm NAF/ULEF được miễn chứng nhận của bên thứ ba).

Thông tin cần thiết để ghi nhãn thành phẩm (hoặc hộp đựng thành phẩm):

 • Tên nhà chế tạo.
 • Ngày sản xuất (tháng, năm).
 • Mức độ tuân thủ (Phase 2 hoặc NAF/ULEF).

b) Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Kể từ ngày 22/03/2019, tất cả các tấm gỗ composite và thành phẩm được sản xuất (bao gồm cả nhập khẩu) phải được dán nhãn tuân thủ TSCA Title VI.

Lưu ý: Các tấm được nhập khẩu hoặc vận chuyển cho mục đích thử nghiệm phải được dán nhãn “chỉ dành cho thử nghiệm TSCA Title VI, không được bán ở Hoa Kỳ”.

Thông tin cần thiết cho nhãn trên tấm panel (hoặc bó tấm panel):

 • Tên nhà sản xuất tấm panel.
 • Mã lô sản phẩm.
 • Mức độ tuân thủ (TSCA Title VI hoặc NAF/ULEF).
 • Số TPC Title VI TSCA của EPA.
 • Tấm NAF/ULEF yêu cầu số TPC EPA TSCA Title VI

Thông tin cần thiết để ghi nhãn thành phẩm (hoặc hộp đựng thành phẩm):

 • Tên nhà chế tạo.
 • Ngày sản xuất (tháng/năm).
 • Mức độ tuân thủ (TSCA Title VI; nhãn cũng có thể ghi chú nếu được làm bằng sản phẩm NAF/ULEF [nếu đúng đối với tất cả các sản phẩm gỗ composite trong thành phẩm] hoặc được làm bằng sự kết hợp của các sản phẩm TSCA Title VI và NAF/ULEF).

7. Xác định các tấm panel và thành phẩm không có nhãn

a) Tiêu chuẩn CARB ATCM

Các tấm panel, thành phẩm riêng lẻ không bắt buộc phải dán nhãn (khi các bó tấm panel, hộp đựng nhiều thành phẩm đã được dán nhãn).

b) Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Nghiêm ngặt hơn CARB - Yêu cầu các nhà nhập khẩu, nhà phân phối, nhà chế tạo và nhà bán lẻ phải có phương pháp (ví dụ: đánh dấu cạnh bằng mã màu) để xác định nhà cung cấp từng tấm ván và thành phẩm tuân thủ.

8. Yêu cầu ghi nhãn ở mức tối thiểu

a) Tiêu chuẩn CARB ATCM

Nghiêm ngặt hơn EPA - Tất cả thành phẩm phải được dán nhãn là có chứa vật liệu gỗ composite tuân thủ CARB P2, bất kể lượng vật liệu gỗ composite có trong thành phẩm là bao nhiêu.

b) Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Không cần dán nhãn thành phẩm nếu hàm lượng sản phẩm gỗ composite không vượt quá 144 inch vuông, dựa trên diện tích bề mặt của mặt lớn nhất; tuy nhiên chất liệu gỗ composite vẫn phải đảm bảo tuân thủ.

9. Đối với các nhà chế tạo các sản phẩm dát mỏng bằng gỗ (ví dụ, mặt bàn, cửa tủ)

a) Tiêu chuẩn CARB ATCM

Yêu cầu sử dụng vật liệu nền tảng (lõi) tuân thủ CARB P2.

b) Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Yêu cầu sử dụng vật liệu nền tảng (cốt lõi) tuân thủ TSCA Title VI.

Nghiêm ngặt hơn CARB - Bắt đầu từ ngày 22/03/2024, các nhà chế tạo này phải tuân thủ các yêu cầu dành cho nhà sản xuất tấm HWPW; yêu cầu kiểm tra khí thải thường xuyên và chứng nhận của bên thứ ba theo yêu cầu đối với các nhà sản xuất tấm HWPW; được miễn yêu cầu kiểm tra và chứng nhận dựa trên việc sử dụng nhựa NAF hoặc nhựa phenol formaldehyde (PF) (được xác minh bằng cách lưu trữ hồ sơ); cần phải lưu giữ hồ sơ để chứng minh cơ sở được miễn trừ. Quy tắc cuối cùng của EPA cho phép các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm được dán nhiều lớp kiến nghị EPA bổ sung các miễn trừ đối với định nghĩa “HWPW”. (Quy trình kiến nghị chỉ áp dụng cho các sản phẩm nhiều lớp bao gồm ván mỏng bằng gỗ hoặc cỏ gỗ và không bao gồm ván ép tổng hợp.)

10. Đối với Tổ chức Chứng nhận bên thứ ba

a) Tiêu chuẩn CARB ATCM

Cần thiết cho tất cả các nhà sản xuất tấm panel

 • Các nhà chứng nhận của bên thứ ba (TPC) phải được CARB phê duyệt; TPC phải đưa ra bằng chứng về việc công nhận chứng nhận sản phẩm, trình độ chuyên môn để xác minh các phòng thí nghiệm và sản phẩm gỗ cũng như đào tạo/giám sát thanh tra viên; yêu cầu phê duyệt lại 2 năm/lần (CARB hiện có hơn 30 TPC được phê duyệt trên khắp thế giới).
 • TPC phải tham gia so sánh liên phòng thí nghiệm.
 • TPC phải nộp báo cáo hàng năm cho CARB.
 • Chứng nhận của bên thứ ba chỉ giới hạn cho các nhà sản xuất tấm panel nền và không bao gồm các nhà chế tạo thành phẩm.
 • Hướng dẫn của CARB cho phép kiểm tra từ xa trong trường hợp không an toàn khi đến nhà sản xuất tấm panel để kiểm tra.

b) Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Yêu cầu các TPC được CARB phê duyệt phải nộp đơn cho EPA trước khi họ có thể chứng nhận theo TSCA Title VI.

 • TPC phải được cơ quan công nhận sản phẩm và phòng thí nghiệm (accreditation bodie - AB) được EPA phê duyệt theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065 để chứng nhận sản phẩm và ISO/IEC 17025 để thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trước khi được EPA công nhận, ngoài việc đáp ứng các yêu cầu khác của TSCA Title VI.
 • TPC phải tham gia vào các cuộc so sánh liên phòng thí nghiệm do CARB hoặc EPA tổ chức.
 • TPC phải nộp báo cáo hàng năm cho EPA thông qua hệ thống Trao đổi Dữ liệu Trung tâm (CDX) của EPA. (TPC có thể cho phép CARB truy cập vào các báo cáo để loại bỏ nhu cầu gửi báo cáo cho cả hai cơ quan).
 • Nghiêm ngặt hơn CARB: Cho phép kiểm tra từ xa trong trường hợp điều kiện không an toàn trong khu vực sản xuất tấm panel. TPC phải có bằng chứng về các điều kiện không an toàn để hỗ trợ việc kiểm tra từ xa.
Đăng ký ngay

11. Miễn chứng nhận của bên thứ ba dựa trên việc không sử dụng bổ sung Nhựa formaldehyde (NAF) hoặc Nhựa formaldehyde phát thải cực thấp (ULEF)

a) Tiêu chuẩn CARB ATCM

Các nhà sản xuất tấm panel phải làm việc với TPC để tiến hành thử nghiệm và nộp đơn lên CARB để xin phê duyệt để được miễn giám sát TPC trong 02 (hai) năm.

 • Nhà sản xuất tấm panel phải nộp đơn xin chứng nhận lại 2 năm/lần

b) Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Các nhà sản xuất tấm panel muốn được miễn trừ phải nộp đơn lên CARB hoặc EPA TSCA Title VI để được phê duyệt để được miễn giám sát TPC trong 02 (hai) năm.

 • Nhà sản xuất tấm panel phải nộp đơn xin chứng nhận lại 2 năm/lần
 • Các tấm NAF/ULEF phải được dán nhãn theo quy định trong TSCA Title VI, bao gồm số TSCA Title VI TPC của nhà sản xuất tấm panel.
 • EPA yêu cầu các Lệnh điều hành đã được CARB phê duyệt về miễn trừ NAF/ULEF và phê duyệt giảm thử nghiệm phải được cung cấp cho EPA bởi TPC của TSCA Title VI thông qua hệ thống EPA CDX.
 • Đơn đăng ký lên EPA để được miễn hoặc giảm thử nghiệm NAF/ULEF phải được gửi tới hệ thống EPA CDX bởi TPC của TSCA Title VI được EPA công nhận.

12. Đại lý dịch vụ trong Hoa Kỳ

a) Tiêu chuẩn CARB ATCM

Không yêu cầu.

b) Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Nghiêm ngặt hơn CARB - Tất cả các tổ chức công nhận và TPC nằm bên ngoài Hoa Kỳ phải có đại lý dịch vụ trong Hoa Kỳ để nhận các tài liệu pháp lý và thư từ từ EPA.

13. Các phương pháp thử nghiệm kiểm soát chất lượng (QC) và thử nghiệm QC được các nhà sản xuất tấm panel sử dụng (với Ván ép gỗ cứng)

a) Tiêu chuẩn CARB ATCM

Nghiêm ngặt hơn EPA - Sản xuất dưới 200.000 feet vuông mỗi tuần: ít nhất 01 (một) cuộc kiểm tra phát thải QC mỗi tuần sản xuất đối với từng loại sản phẩm và dòng sản phẩm.

b) Tiêu chuẩn TSCA Title VI

 • Sản xuất dưới 100.000 feet vuông mỗi tháng: chỉ cần 01 (một) lần kiểm tra phát thải QC mỗi tháng.
 • Sản xuất 100.000 – 200.000 feet vuông mỗi tuần: giống như CARB.

14. Phát triển các giá trị tương quan

a) Tiêu chuẩn CARB ATCM

Các kết quả của phương pháp thử nghiệm chính hoặc phụ của TPC và kết quả thử nghiệm kiểm soát chất lượng của nhà sản xuất tấm panel phải được thể hiện có mối tương quan dựa trên tối thiểu 05 (năm) cặp dữ liệu.

 • Tương quan được sử dụng trong việc thiết lập giới hạn kiểm soát chất lượng cho từng loại sản phẩm, dây chuyền sản xuất.

b) Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Tương quan dựa trên tối thiểu 05 (năm) cặp dữ liệu; cũng phải tính toán hồi quy tuyến tính.

Ngoài ra, nhà sản xuất bảng điều khiển có thể sử dụng cách tiếp cận theo cụm hoặc ngưỡng được mô tả trong quy định TSCA.

 • Giống với CARB, cần phải phát triển mối tương quan mới bất cứ khi nào có sự thay đổi đáng kể về thiết bị hoặc quy trình, hoặc nếu mối tương quan không còn được coi là hợp lệ.

15. Tương đương với phương pháp thử thứ cấp

a) Tiêu chuẩn CARB ATCM

Nghiêm ngặt hơn EPA – Sự tương đương giữa phương pháp thử nghiệm thứ cấp và phương pháp thử nghiệm chính phải được thiết lập bằng cách so sánh hàng năm.

Thử nghiệm tương đương bao gồm 05 (năm) thử nghiệm so sánh trong ít nhất 02 (hai) phạm vi phát thải; bắt buộc đối với tất cả TPC hoặc phòng thí nghiệm hợp đồng phụ sử dụng buồng nhỏ để thử nghiệm chứng nhận.

Phạm vi phát thải:

 • Phạm vi thấp: dưới 0,07 ppm.
 • Phạm vi trung bình: 0,07 ppm đến dưới 0,15 ppm.
 • Phạm vi cao: 0,15 ppm đến 0,25 ppm.

b) Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Sau 03 (ba) cuộc so sánh về tính tương đương hàng năm, việc thử nghiệm tính tương đương chỉ được yêu cầu 02 (hai) năm/lần.

Cho phép TPC hoặc phòng thí nghiệm hợp đồng phụ chỉ tương đương trong phạm vi phát thải thấp nếu TPC chỉ có kế hoạch chứng nhận các sản phẩm Ván ép gỗ cứng (HWPW). Công việc chứng nhận của TPC sẽ bị hạn chế ở việc chứng nhận các sản phẩm HWPW.

Phạm vi phát thải:

 • Phạm vi thấp: nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 ppm.
 • Phạm vi trung bình: lớn hơn 0,05 ppm đến 0,15 ppm.
 • Phạm vi cao: lớn hơn 0,15 ppm.

16. Với Sản phẩm gỗ composite dùng trong nhà tiền chế (nhà di động)

a) Tiêu chuẩn CARB ATCM

Cơ quan của Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Hoa Kỳ (HUD) cấm CARB quản lý các sản phẩm gỗ composite trong nhà tiền chế.

b) Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Đạo luật Liên bang về Formaldehyde năm 2010 yêu cầu HUD áp dụng các tiêu chuẩn phát thải formaldehyde của EPA cho cả ba sản phẩm được quản lý trong nhà tiền chế trong vòng 180 ngày kể từ ngày ban hành quy định cuối cùng của EPA.

Vào tháng 3 năm 2020, HUD đã thông qua các tiêu chuẩn formaldehyde TSCA Title VI

17. Chứng nhận nhập khẩu

a) Tiêu chuẩn CARB ATCM

Không yêu cầu

b) Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Nghiêm ngặt hơn CARB – Kể từ ngày 22/03/2019, chứng nhận nhập khẩu thông qua Môi trường thương mại tự động của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ là bắt buộc đối với tất cả các sản phẩm và thành phẩm gỗ composite bên ngoài được nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

Nhận ngay khóa học tiêu chuẩnMIỄN PHÍ

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là những điểm giống và khác nhau giữa hai tiêu chuẩn CARB ATCM và TSCA Title VI. Nếu doanh nghiệp đang có nhu cầu chứng nhận cho sản phẩm gỗ của mình theo hai tiêu chuẩn trên, vui lòng liên hệ với KNA CERT theo số Hotline: 0968.038.122 hoặc Email: salesmanager@knacert.com để được hỗ trợ sớm nhất.

Tin Mới Nhất

ACB: Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố Báo cáo ESG

20-02-2024

ACB: Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố Báo cáo ESG

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) chính thức phát hành Báo cáo Phát triển bền vững 2022 vào ngày 27/10/2023, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố báo cáo riêng về Phát triển...

Xuất khẩu rau quả sang EU: Phải tuân thủ quy định

05-02-2024

Xuất khẩu rau quả sang EU: Phải tuân thủ quy định

Để xuất khẩu nông sản sang thị trường EU, ngoài việc tìm hiểu quy định về thuốc bảo vệ thực vật thì khâu thiết kế bao bì sản phẩm cũng cần được quan tâm. Liên minh châu Âu (EU) là...

Chương trình tri ân Khách hàng Thân thiết của KNA Cert

02-02-2024

Chương trình tri ân Khách hàng Thân thiết của KNA Cert

Giới thiệu dịch vụ của KNA CERT KNA CERT là Tổ chức chứng nhận được công nhận bởi BoA và là đơn vị ủy quyền chính thức của nhiều Tổ chức Chứng nhận Quốc tế như:  

Thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024

02-02-2024

Thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024

KNA xin chân thành cảm ơn Quý đối tác và Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian qua. Kính chúc Quý đối tác và Quý khách hàng một năm mới...

Nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong bối cảnh mới

26-01-2024

Nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong bối cảnh mới

Bảo vệ môi trường và làm sao để được sống trong môi trường trong lành là vấn đề lớn đặt ra đối với Việt Nam. Bên cạnh những thành tựu về phát triển kinh tế, nước ta đang đứng trước...

Tháo gỡ khó khăn về vốn và công nghệ ngành công nghiệp điện tử

26-01-2024

Tháo gỡ khó khăn về vốn và công nghệ ngành công nghiệp điện tử

Ngành công nghiệp điện tử tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong xuất khẩu, tuy nhiên cần tháo gỡ khó khăn về vốn, công nghệ để nắm bắt cơ hội từ các FTA (Hiệp định thương mại tự do)....

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ