Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

Bộ quy tắc ứng xử cho Nhà cung cấp của COSTCO

KNA CERT cung cấp dịch vụ đánh giá thực hành Trách nhiệm xã hội (CSR - Corporate Social Responsibility) theo Bộ quy tắc ứng xử cho Nhà cung cấp mới nhất của COSTCO.

Bộ quy tắc ứng xử COSTCO là gì?

Bộ quy tắc ứng xử COSTCO (Costco's Supplier Code of Conduct) là một trong những nội dung kiểm soát thuộc hệ thống Tiêu chuẩn nhãn hàng COSTCO. Tập đoàn bán lẻ COSTCO đặt ra yêu cầu thực hành Trách nhiệm xã hội dành cho các nhà cung cấp của mình liên quan đến điều kiện xã hội, việc làm và môi trường trong Bộ quy tắc này.

Bộ quy tắc ứng xử COSTCO là gì

Đánh giá Trách nhiệm xã hội theo Bộ quy tắc ứng xử COSTCO

Đánh giá Trách nhiệm xã hội là hoạt động kiểm tra, đánh giá và cấp báo cáo do Tổ chức đánh giá có thẩm quyền (CBs) thực hiện nhằm đánh giá sự phù hợp của việc tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử COSTCO tại các Nhà cung cấp của họ.

Tư vấn từ chuyên gia

Ai cần tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử COSTCO?

Quy tắc ứng xử dành cho nhà cung cấp của COSTCO áp dụng cho tất cả các Nhà cung cấp cung cấp hàng hóa cho COSTCO.

 • Hàng hóa ở đây là tất cả những gì được mô tả trong bất kỳ đơn đặt hàng nào của COSTCO, tính cả bao bì, pallet, hướng dẫn, bảo hành cũng như các vật liệu và dịch vụ khác đi kèm với Hàng hóa đó.
 • Nhà cung cấp là thực thể cung cấp Hàng hóa cho COSTCO và bao gồm công ty mẹ, chi nhánh, công ty con, đại lý, người đại diện, người đứng đầu và thành viên gia đình của thực thể đó cũng như các doanh nghiệp, tên hoặc tên thương mại khác được thực thể đó sử dụng liên quan đến việc bán hàng hóa cho COSTCO.

Ngoài ra, nhà cung cấp chịu trách nhiệm đảm bảo tất cả các Cơ sở và nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ của họ cũng tuân thủ Quy tắc ứng xử của COSTCO, bao gồm cả những đơn vị sản xuất hoặc cung cấp nguyên liệu hoặc dịch vụ được sử dụng trong sản xuất, chế biến hoặc sản xuất Hàng hóa bán cho COSTCO.

Nội dung Bộ Quy tắc ứng xử dành cho Nhà cung cấp của COSTCO

Lao động trẻ em

Tất cả người lao động phải ít nhất mười bốn (14) tuổi trừ khi luật pháp địa phương hiện hành cho phép khác. Nhà cung cấp và Cơ sở phải lưu giữ tài liệu chính thức và có thể kiểm chứng về ngày sinh của từng người lao động, hoặc nếu thiếu tài liệu này thì phải có một số phương tiện hợp pháp để xác nhận tuổi của mỗi người lao động.

Lao động tù nhân hoặc nô lệ và lạm dụng thể chất

Nhà cung cấp và Cơ sở không được sử dụng bất kỳ hình thức lao động tù nhân hoặc nô lệ bắt buộc nào hoặc gây ra bất kỳ hành vi lạm dụng thể chất hoặc nhục hình nào.

Tiêu chuẩn lao động và việc làm

Nhà cung cấp và Cơ sở phải tuân thủ tất cả các luật, quy định quốc gia và địa phương, tỉnh hoặc luật lao động/việc làm hiện hành khác của quốc gia, nơi hàng hóa được sản xuất. Bao gồm:

a) Tiền lương & Phúc lợi

Tiền lương mà Nhà cung cấp và Cơ sở trả ít nhất phải bằng mức lương tối thiểu theo luật. Các lợi ích tối thiểu phải bao gồm những lợi ích do pháp luật quy định.

Cơ cấu tiền lương, với bất kỳ khoản đóng góp nào của người sử dụng lao động và các khoản khấu trừ hợp pháp, phải được ghi rõ ràng bằng văn bản cho người lao động và phù hợp với luật pháp địa phương. Tiền lương luôn phải được trả ít nhất hàng tháng và theo cách thuận tiện cho người lao động.

b) Giờ làm việc thông thường và giờ làm thêm

Nhà cung cấp và Cơ sở phải tuân thủ luật hiện hành về giờ làm việc thông thường và giờ làm thêm. Không được phép làm thêm giờ bắt buộc trừ khi luật pháp địa phương có quy định khác. Trong trường hợp đó, việc miễn trừ làm thêm giờ hợp pháp, nếu có, phải được thực hiện theo yêu cầu của luật pháp địa phương.

Đảm bảo đúng quy định về giờ làm việc thông thường và làm thêm

Người lao động phải được trả lương làm thêm giờ, cao hơn mức lương thông thường và phù hợp với luật pháp địa phương. Ngoài ra, nếu cần thiết phải làm thêm giờ theo quy định của pháp luật, đặc biệt nếu ngành này có tính chất thời vụ, người lao động phải được thông báo trước thời điểm tuyển dụng.

c) Hợp đồng lao động

Tại thời điểm tuyển dụng, tất cả người lao động phải được thông báo rõ ràng về các điều khoản lao động theo quy định của pháp luật cũng như các chính sách và quy định riêng của Đơn vị tuyển dụng.

Bất cứ khi nào có thể, và nếu luật pháp địa phương yêu cầu, thỏa thuận hoặc hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động phải được viết bằng ngôn ngữ mà người lao động hiểu được, trong đó nêu rõ tất cả các điều khoản lao động có liên quan và phải được cả hai bên ký kết, cùng với mọi sự chấp thuận cần thiết của chính phủ.

Một bản sao của thỏa thuận hoặc hợp đồng đã ký này phải được cung cấp cho người lao động. Nhà cung cấp và Cơ sở không được phép giữ lại tiền đặt cọc hoặc bất kỳ khoản phí nào như một điều kiện tuyển dụng, trừ khi được pháp luật cho phép và nếu vậy, tất cả việc giữ lại phải tuân theo các luật đó.

d) Lao động hợp đồng nước ngoài hoặc lao động nhập cư

Nếu sử dụng lao động hợp đồng nước ngoài hoặc lao động nhập cư, họ phải được tuyển dụng tuân thủ đầy đủ luật lao động và nhập cư của nước sở tại.

Các điều khoản hợp đồng theo hợp đồng nước ngoài hoặc người lao động nhập cư được tuyển dụng phải được lập thành văn bản, bằng ngôn ngữ của nước sở tại của người lao động hoặc bằng ngôn ngữ mà người lao động hiểu và được người lao động chấp nhận trước khi họ rời quê hương hoặc quê hương của họ.

Phí tuyển dụng, nếu có, sẽ do Nhà cung cấp hoặc Cơ sở thanh toán. Trong mọi trường hợp, Nhà cung cấp hoặc Cơ sở không được khấu trừ hoặc giữ lại các khoản phí này vào tiền lương của người lao động hoặc bất kỳ cách nào khác.

Hộ chiếu và các hình thức nhận dạng cá nhân khác sẽ luôn thuộc quyền sở hữu cá nhân của người lao động đó và không bao giờ được giữ lại bởi nhà cung cấp, Cơ sở hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

e) Biện pháp kỷ luật

Nhà cung cấp và Cơ sở không được tham gia vào việc sử dụng hành vi lạm dụng về thể chất, tinh thần, lời nói hoặc các hình thức lạm dụng khác. Tất cả người lao động phải được đối xử tôn trọng và có nhân phẩm.

d) Cơ quan Việc làm

Nếu Nhà cung cấp hoặc Cơ sở sử dụng cơ quan tuyển dụng để tuyển dụng và thuê người lao động thì Nhà cung cấp hoặc Cơ sở phải trả các khoản phí này. Trong mọi trường hợp, Nhà cung cấp hoặc Cơ sở không được khấu trừ hoặc giữ lại các khoản phí này vào tiền lương của người lao động hoặc chuyển cho người lao động theo cách khác.

Tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn và nhà ở

Nhà cung cấp và Cơ sở phải tuân thủ tất cả các luật, quy định quốc gia và địa phương, tỉnh hoặc hiện hành của quốc gia nơi sản xuất hàng hóa có liên quan đến sức khỏe và sự an toàn của người lao động. Bao gồm:

a) Thực hành Quản lý An toàn và Sức khỏe

Nhà cung cấp và Cơ sở phải chỉ định một người quản lý chịu trách nhiệm về sức khỏe và an toàn của người lao động. Người quản lý an toàn và sức khỏe này phải tổ chức đánh giá định kỳ với (các) Nhà cung cấp và chủ sở hữu Cơ sở để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các luật hiện hành về an toàn và sức khỏe cũng như các chính sách của Đơn vị.

b) Giáo dục về sức khỏe và an toàn

Người lao động phải được giáo dục thường xuyên về tầm quan trọng của sức khỏe và an toàn cũng như vệ sinh tốt.

Nhà cung cấp và Cơ sở phải thực hiện các bước và quy trình để ngăn ngừa tai nạn, thương tích, tránh lây lan các bệnh truyền nhiễm.

Phải dán các hướng dẫn và biển báo dễ hiểu, và/hoặc sổ tay hướng dẫn phải dễ tiếp cận để vận hành và xử lý an toàn thiết bị cùng vật liệu nguy hiểm. Người lao động sử dụng vật liệu nguy hiểm, dễ cháy hoặc vận hành thiết bị nguy hiểm phải được đào tạo bài bản.

c) Sơ cứu và Chăm sóc khẩn cấp

Nhân viên sơ cứu được đào tạo tại chỗ phải luôn có mặt. Các vật tư y tế sơ cứu thông thường được dự trữ đầy đủ phải được bố trí khắp Cơ sở.

Trong trường hợp bị thương nặng, người lao động phải được điều trị y tế tại cơ sở y tế bên ngoài gần nhất. Những dịch vụ này phải được cung cấp miễn phí cho người lao động, trừ khi bảo hiểm y tế của người lao động đó, nếu có, có quy định khác.

d) Lối thoát hiểm khẩn cấp

Cần có cửa thoát hiểm và cầu thang dễ tiếp cận. Các cửa thoát hiểm và cầu thang này phải được đánh dấu rõ ràng và không có vật cản. Chúng không được khóa và phải sẵn sàng cho việc chữa cháy và thoát hiểm khẩn cấp khác trong suốt giờ làm việc.

e) An toàn hỏa hoạn và sơ tán khẩn cấp

Các cuộc diễn tập cứu hỏa và sơ tán khẩn cấp khác phải được tiến hành.

Phải bố trí đủ bình chữa cháy và/hoặc vòi chữa cháy trong tình trạng hoạt động tốt trong khắp Cơ sở và được kiểm tra thường xuyên.

Những người giám sát đã được đào tạo ở khắp Cơ sở phải được chỉ định để giám sát việc sơ tán tất cả người lao động một cách an toàn và có trật tự.

f) Thông gió và chiếu sáng

Khu vực làm việc phải được thông gió hợp lý. Trong thời gian nhiệt độ nóng, phải cung cấp đủ quạt để đảm bảo sức khỏe cơ bản cho người lao động. Trong thời gian nhiệt độ lạnh, phải cung cấp đủ nhiệt độ mà không gây bất kỳ rủi ro nào đến an toàn.

Phải cung cấp đủ ánh sáng và không gian làm việc để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động. Ở tất cả các khu vực làm việc thực hiện sơn, sơn, phun hoặc chà nhám hoặc nơi sử dụng hóa chất hoặc dung môi, phải cung cấp hệ thống thông gió và lưu thông không khí đầy đủ và thích hợp.

g) Đồng phục và thiết bị bảo vệ an toàn

Đồng phục, nếu được yêu cầu, sẽ được cung cấp miễn phí cho người lao động.

Người lao động thực hiện các công việc liên quan đến sơn, sơn, phun, chà nhám hoặc sử dụng hóa chất hoặc dung môi phải đeo khẩu trang và các loại quần áo bảo hộ khác, tất cả đều được cung cấp miễn phí cho người lao động.

Tất cả các hóa chất được sử dụng phải an toàn và không gây ra bất kỳ rủi ro an toàn ngắn hạn hoặc dài hạn nào cho người lao động. Ở những khu vực mà công việc có thể gây nguy hiểm về thể chất, người lao động phải đeo kính bảo vệ mắt, mũ cứng, giày phù hợp cũng như các loại quần áo và dụng cụ bảo hộ khác, tất cả đều được cung cấp miễn phí cho người lao động.

h) Vệ sinh

Phải cung cấp nhà vệ sinh và phương tiện rửa tay đầy đủ, sạch sẽ với các tiện nghi vệ sinh cơ bản.

i) Nước uống

Nước uống an toàn phải luôn được cung cấp. Không có hạn chế nào về việc tiêu thụ nước uống bình thường.

j) Tự do Đi lại và Hiệp hội

Mặc dù các quy tắc, quy định và lệnh giới nghiêm hợp lý có thể được áp dụng khi cần thiết vì sự an toàn và thoải mái của cư dân ký túc xá, nhưng trong thời gian không làm việc, người lao động phải được tự do đi ra ngoài khuôn viên Cơ sở. Tuy nhiên, họ phải được hướng dẫn về tầm quan trọng của sự an toàn và nếu họ sống trong ký túc xá của Cơ sở nơi luật pháp địa phương cho phép giờ giới nghiêm, họ phải được thông báo về giờ giới nghiêm.

k) Nhà ở

Trong trường hợp nhà ở và bữa ăn ở ký túc xá được cung cấp như một phần của thỏa thuận lao động, tất cả các điều kiện về nhà ở và vệ sinh phải tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành. Mỗi công nhân phải được cung cấp giường riêng và chăn ga gối đệm sạch sẽ miễn phí. Khu ký túc xá phải được phân chia theo giới tính. Phải cung cấp đủ nhà vệ sinh và phương tiện giặt giũ, phân biệt theo giới tính.

l) Bữa ăn

Trong trường hợp bữa ăn được cung cấp như một phần của thỏa thuận lao động, tối thiểu ba bữa ăn đáp ứng hoặc vượt quá tiêu chuẩn dinh dưỡng cơ bản mỗi ngày sẽ được cung cấp miễn phí hoặc với chi phí trợ cấp tối thiểu cho tất cả người lao động.

m) Dịch vụ

Trong trường hợp một số dịch vụ nhất định được cung cấp cho người lao động, chẳng hạn như kho cung cấp vật tư vệ sinh cơ bản, bưu phí, văn phòng phẩm, …, những dịch vụ này phải được cung cấp ở mức không cao hơn giá thị trường địa phương cho các sản phẩm cùng loại hoặc tương tự.

Tiêu chuẩn môi trường

Nhà cung cấp và Cơ sở phải tuân thủ tất cả các luật và quy định về môi trường hiện hành của quốc gia và địa phương, tỉnh hoặc khác của quốc gia nơi sản xuất hàng hóa áp dụng cho hoạt động kinh doanh của họ. Bao gồm:

a) Quy trình sản xuất và vật liệu nguy hiểm

Tất cả các vật liệu và hóa chất nguy hiểm phải được xử lý theo luật hiện hành của địa phương và phải đáp ứng hoặc vượt quá tất cả những yêu cầu về xử lý và tái chế nước thải.

Trong trường hợp vật liệu nguy hiểm hoặc gây ô nhiễm được thải ra không đúng cách, Nhà cung cấp và Cơ sở phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền và thực hiện hành động khắc phục ngay lập tức.

b) Chất lượng Không khí

Để cải thiện chất lượng không khí trong bất kỳ công việc nào sử dụng hóa chất và dung môi, Nhà cung cấp và Cơ sở sẽ không sử dụng bất kỳ hóa chất làm suy giảm tầng ozone (ODC) nào.

Lợi ích khi tuân thủ Quy tắc ứng xử của COSTCO

1. Lợi ích với Doanh nghiệp

Đánh giá Trách nhiệm xã hội theo Quy tắc ứng xử của COSTCO giúp các Doanh nghiệp:

 • Có cơ hội trở thành Nhà cung cấp của COSTCO
 • Hàng hóa được phân phối tại các chuỗi bán lẻ của COSTCO
 • Tuân thủ pháp luật quốc gia và Quốc tế về Quyền lao động
 • Thiết lập môi trường làm việc an toàn, lành mạnh
 • Giúp người lao động yên tâm làm việc và cống hiến
 • Thu hút nguồn nhân sự chất lượng và gắn bó lâu dài
 • Tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm
 • Cải thiện khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ
 • Giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây mất an toàn tại nơi làm việc, hạn chế tai nạn lao động và những rủi ro có thể xảy ra
 • Giảm thiệt hại về tài chính, con người và uy tín của doanh nghiệp
 • Là cam kết của doanh nghiệp trong việc kinh doanh có đạo đức và trách nhiệm
 • Xóa bỏ rào cản xuất khẩu hàng hóa sang các khu vực như: Mỹ, Châu Âu, Anh….

 2. Lợi ích với Khách hàng

Sử dụng dịch vụ và lựa chọn sản phẩm của những công ty thực hiện kiểm soát Trách nhiệm xã hội theo Tiêu chuẩn COSTCO tức là Khách hàng đang:

 • Ủng hộ các doanh nghiệp có ý thức tuân thủ Trách nhiệm xã hội
 • Thúc đấy các hoạt động sản xuất có trách nhiệm
 • Góp phần vào sự phát triển bền vững của nhân loại

Quy trình đánh giá Trách nhiệm xã hội theo Quy tắc ứng xử COSTCO

 

KNA CERT cung cấp Dịch vụ Đánh giá TNXH theo Bộ quy tắc ứng xử COSTCO

Báo cáo cho Nhà cung cấp của COSTCO

Báo cáo cho Nhà cung cấp của COSTCO được coi như bằng chứng chứng minh Nhà cung cấp đã hoàn thành đánh giá theo Bộ quy tắc ứng xử COSTCO. Hiệu lực của Báo cáo căn cứ vào % tuân thủ của Nhà cung cấp.

100% - 85% không có lỗi nghiêm trọng Có hiệu lực đối với cơ sở trong 1 năm kể từ ngày đánh giá - Không cần thực hiện thêm bước nào.
99% - 85% có lỗi ở mức nghiêm trọng

Có hiệu lực đối với cơ sở trong 1 năm kể từ ngày đánh giá.

Kế hoạch hành động khắc phục (CAP) phải được gửi lại sau 14 ngày đánh giá. Không cần đánh giá lại.

Dưới 85% - 70%

Có hiệu lực trong 6 tháng kể từ ngày đánh giá.

Kế hoạch hành động khắc phục (CAP) phải được cung cấp trong vòng 14 ngày kể từ ngày đánh giá. CAP phải được hoàn thành trước khi đánh giá lại trong vòng 6 tháng và sẽ được xác minh ở lần đánh giá tiếp theo.

Dưới 70% - 60%

Có hiệu lực trong 3 tháng kể từ ngày kiểm toán.

Kế hoạch hành động khắc phục (CAP) phải được cung cấp trong vòng 14 ngày kể từ ngày đánh giá. CAP phải được hoàn thành trước khi đánh giá lại trong vòng 3 tháng.

Ít hơn 60%

Không được cấp báo cáo

Kế hoạch hành động khắc phục (CAP) phải được cung cấp trong vòng 14 ngày kể từ ngày đánh giá. Việc đánh giá lại phải được thực hiện trong vòng 60 ngày.

 

Đăng ký ngay

 Dịch vụ hỗ trợ đánh giá CSR theo Bộ quy tắc ứng xử COSTCO

KNA CERT cung cấp Dịch vụ hỗ trợ Đánh giá Trách nhiệm xã hội theo theo Bộ quy tắc ứng xử COSTCO.

Dưới đây là một số Khách Hàng đã sử dụng dịch vụ trên của KNA CERT:

Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Châu Á

Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Châu Á

Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương

Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương

Công ty TNHH Motomotion Việt Nam

Công ty TNHH Motomotion Việt Nam

Công ty TNHH Ngành Giấy Cát Phú

Công ty TNHH Ngành Giấy Cát Phú

Liên hệ KNA CERT để tìm hiểu Dịch vụ Đánh giá Trách nhiệm xã hội theo COSTCO

Với tư cách là một trong những tổ chức Đánh giá - Chứng nhận hàng đầu tại Việt Nam, cùng phương châm: “Cùng Doanh Nghiệp vươn tầm Quốc Tế - Nâng vị thế Thương Hiệu Quốc Gia”, KNA tự hào đã giúp hàng nghìn doanh nghiệp hoàn thành kiểm toán Trách nhiệm xã hội

KNA CERT sở hữu đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực hướng dẫn triển khai các tiêu chuẩn Trách nhiệm xã hội có trên 10 năm kinh nghiệm và liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ để mang tới những trải nghiệm tốt nhất cho Quý Khách Hàng. Đó không chỉ là chìa khóa thành công của Chúng Tôi mà còn là cơ sở uy tín để Khách Hàng tin tưởng lựa chọn.

 • 99% Khách Hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ
 • 95% Khách Hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ
 • Hỗ trợ hàng nghìn doanh nghiệp mỗi năm

KNA CERT cam kết về chất lượng dịch vụ:

 • Quy trình làm việc Khoa học – Chuyên nghiệp
 • Thủ tục tinh giản – Đảm bảo tiến độ
 • Báo phí trọn gói từ A đến Z – Không phát sinh chi phí
 • Hỗ trợ 24/7 – Tận tâm – Trách Nhiệm
 • Chính sách hậu mãi siêu tốt – Kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn

Hãy liên hệ với KNA CERT ngay hôm nay để tìm hiểu chi tiết về Dịch vụ Đánh giá Trách nhiệm xã hội theo tiêu chuẩn COSTCO và nhận báo giá ưu đãi mới nhất

Nhận ngay khóa học tiêu chuẩnMIỄN PHÍ

Tin Mới Nhất

Top 11 câu hỏi về ISO 9001:2015 Thường gặp

05-07-2024

Top 11 câu hỏi về ISO 9001:2015 Thường gặp

ISO 9001:2015 là một hệ thống quản lý chất lượng được biết đến và sử dụng phổ biến ở nhiều tổ chức/doanh nghiệp hiện nay. Tuy nhiên vẫn còn nhiều doanh nghiệp, tổ chức chưa hiểu về tiêu chuẩn này.   

Các phiên bản ISO 14001 – Thông tin chi tiết & So sánh

04-07-2024

Các phiên bản ISO 14001 – Thông tin chi tiết & So sánh

Là tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến nhất hiện nay để xây dựng hệ thống quản lý môi trường, từ khi ra đời tới nay, tiêu chuẩn ISO 14001 đã được sửa đổi, bổ sung qua nhiều phiên bản....

[DOWNLOAD] Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 PDF Tiếng Việt và Song ngữ

03-07-2024

[DOWNLOAD] Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 PDF Tiếng Việt và Song ngữ

Bạn đang tìm kiếm tài liệu tiêu chuẩn ISO 14001:2015 để nâng cao hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp? Bạn muốn sở hữu tài liệu chi tiết, dễ hiểu và hoàn toàn miễn phí? KNA CERT sẵn...

Cấu trúc điều khoản ISO 14001:2015 theo mô hình PDCA

03-07-2024

Cấu trúc điều khoản ISO 14001:2015 theo mô hình PDCA

ISO 14001:2015 được xây dựng dựa trên cấu trúc bậc cao HLS (High Level Structure) theo mô hình PDCA (Plan – Lập kế hoạch, Do – Thực hiện, Check – Kiểm tra, Act – Hành động). Trong bài viết này,...

Thủ tục và Biện pháp để duy trì hệ thống ISO 14001 hiệu quả

03-07-2024

Thủ tục và Biện pháp để duy trì hệ thống ISO 14001 hiệu quả

Đạt được chứng nhận ISO 14001 chưa phải là điểm dừng cuối cùng của việc xây dựng Hệ thống quản lý môi trường, quan trọng là doanh nghiệp phải làm thế nào để duy trì được Hệ thống ISO 14001?...

Thư mời tham dự Hội Thảo “Hướng dẫn tính toán và lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 và tuân thủ ND06/2022/ND-CP”

03-07-2024

Thư mời tham dự Hội Thảo “Hướng dẫn tính toán và lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo ISO 14064-1:2018 và tuân thủ ND06/2022/ND-CP”

Thư mời tham dự Hội Thảo “Hướng dẫn tính toán và lập báo cáo kiểm kê khí nhà kính theo ISO 1406401:2018 và tuân thủ ND06/2022/ND-CP” 

1
Bước 1: Đăng ký đánh giá

Nhà cung cấp khai báo các thông tin theo yêu cầu của Tổ chức đánh giá để đăng ký.


2
Bước 2: Tự đánh giá trước chứng nhận

Nhà cung cấp hoàn thành việc tự đánh giá trước khi cuộc đánh giá chính thức diễn ra để đảm bảo doanh nghiệp đã thực hành CSR theo yêu cầu của COSTCO.


3
Bước 3: Chuẩn bị chứng nhận

Nhà cung cấp ký kết hợp đồng xác nhận việc đồng ý đánh giá với Tổ chức đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá chính thức


4
Bước 4: Đánh giá chính thức

Tổ chức đánh giá tiến hành đánh giá thực tế tại cơ sở, trong đó tiến hành các cuộc phỏng vấn và xem xét hiện trường, cơ sở vật chất của Nhà cung cấp.


5
Bước 5: Thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình COSTCO

Tổ chức đánh giá thẩm xét hồ sơ, tài liệu, quy trình liên quan tới việc áp dụng Bộ quy tắc ứng xử COSTCO


6
Bước 6: Hành động khắc phục

Nhà cung cấp phải tiến hành hành động khắc phục trong thời gian quy định và báo cáo lại cho Tổ chức đánh giá để sửa chữa những điểm chưa tuân thủ (nếu có).


7
Bước 7: Cấp báo cáo

Một báo cáo phản ánh việc thực hành Tránh nhiệm xã hội theo yêu cầu của Bộ quy tắc ứng xử COSTCO sẽ được cấp cho Doanh nghiệp. Mức độ tuân thủ sẽ được thể hiện qua %.


8
Bước 8: Thẩm định báo cáo đánh giá

COSTCO sẽ xét duyệt báo cáo đánh giá của Tổ chức đánh giá xem có tất cả thông tin cần thiết hay chưa. Nếu thông tin của báo cáo chưa đầy đủ thì COSTCO sẽ yêu cầu thông tin bổ sung từ Tổ chức thực hiện đánh giá hoặc Nhà cung cấp được đánh giá.   


9
Bước 9: Tái đánh giá

Nhà cung cấp thực hiện Tái đánh giá sau khi kết quả của cuộc đánh giá trước hết hiệu lực, quy trình tái đánh giá tương tự như các bước trên.


KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ