Cùng doanh nghiệp vươn tầm quốc tế
nâng vị thế thương hiệu
quốc gia

MENU
KNA Cert - Quality Innovation

ISO 9001 là gì? Bản chất, nội dung và những yêu cầu

ISO 9001 là gì? Bản chất, nội dung và những yêu cầu mà tiêu chuẩn Quốc tế này đặt ra để xây dựng một Hệ thống quản lý chất lượng (QMS - Quality Management System) như thế nào? Hãy cùng KNA CERT đọc và tìm hiểu.

Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn ISO 9000

ISO 9000 là một bộ tiêu chuẩn Quốc tế được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa quốc tế (ISO) giúp các công ty tài liệu hóa một cách hiệu quả các yếu tố cần thiết để quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng. Chúng không dành riêng cho bất kỳ ngành nào và có thể được áp dụng cho các tổ chức ở mọi quy mô.

ISO 9000 có thể giúp một công ty làm hài lòng khách hàng của mình, đáp ứng các yêu cầu quy định và đạt được sự cải tiến liên tục. Nó phải được coi là bước đầu tiên hoặc mức cơ sở của hệ thống chất lượng.

 

Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là một tiêu chuẩn thuộc bộ tiêu chuẩn ISO 9000. Tiêu chuẩn ISO 9001 áp dụng cho mọi loại tổ chức, từ các công ty thương mại đến tổ chức phi lợi nhuận, cơ quan chính phủ, và tổ chức phi chính phủ. Tiêu chuẩn này tập trung vào việc xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng mạnh mẽ, bao gồm các quy trình, chính sách và phương pháp nhằm đảm bảo sự cải thiện liên tục và sự hài lòng của khách hàng.

ISO 9001 là gì ?

ISO 9001 là gì ?

Tiêu chuẩn ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng (QMS - Quality Management System). ISO 9001 đưa ra các yêu cầu về quản lý chất lượng mà tổ chức cần tuân thủ để đạt được sự hoạt động hiệu quả và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Tiêu chuẩn ISO 9001 có thể áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt ngành nghề, lĩnh vực, quy mô hay vị trí địa lý, tất cả các đơn vị có nhu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ đều có thể áp dụng tiêu chuẩn IsO 9001 để xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn.

Hiện nay để đáp ứng sự phát triển và hội nhập toàn cầu rất nhiều các doanh nghiệp đã thực hiện đánh giá và nhận được chứng chỉ ISO 9001:2015 vì vậy đừng để daonh nghiệp của bạn bị chậm chân nhé.

Đăng ký ngay

Các phiên bản của bộ tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001 do Hội đồng kỹ thuật ISO / TC 176 / SC2 Quality systems xây dựng và ban hành. ISO 9001 thuộc quyền quản lý của Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO).

Phiên bản mới nhất hiện nay là ISO 9001:2015

Phiên bản mới nhất hiện nay là ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001 ra đời sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai kết thúc ở các nước công nghiệp phát triển. Sự phát triển của ISO 9001 thể hiện ở các lần sửa đổi và kế thừa của các phiên bản như sau:

 • Tiêu chuẩn ISO 9001:1987 (tháng 3/1987)
 • Tiêu chuẩn ISO 9001:1994 (tháng 6/1994)
 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2000 (tháng 12/2000)
 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (tháng 11/2008)
 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 (tháng 9/2015)

Tính tới thời điểm hiện tại, ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất hiện nay của bộ tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng.

Nội dung của Tiêu chuẩn ISO 9001 năm 2015

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Bối cảnh của tổ chức

 • Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức
 • Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng
 • Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống

5. Sự lãnh đạo

 • Sự lãnh đạo và cam kết
 • Thiết lập chính sách chất lượng và trao đổi thông tin về chính sách chất lượng
 • Vai trò trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức

6. Hoạch định

 • Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội
 • Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt được mục tiêu
 • Hoạch định các thay đổi

7. Hỗ trợ

 • Nguồn lực
 • Năng lực
 • Nhận thức
 • Trao đổi thông tin
 • Tạo lập và cập nhật, kiểm soát thông tin dạng văn bản

8. Thực hiện

 • Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện
 • Yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ
 • Thiết kế phát triển sản phẩm, dịch vụ
 • Kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp
 • Sản xuất và cung cấp dịch vụ
 • Thông qua sản phẩm và dịch vụ
 • Kiểm soát đầu ra không phù hợp

9. Đánh giá kết quả thực hiện

 • Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
 • Đánh giá nội bộ
 • Đầu vào và đầu ra xem xét của lãnh đạo

https://bizweb.dktcdn.net/100/477/992/files/chung-chi-iso-9001-2015-iso-kna.jpg?v=1692172953816

Mẫu chứng chỉ ISO 9001:2015 của KNA CERT

10. Cải tiến

 • Khái quát
 • Sự không phù hợp và hành động khắc phục
 • Cải tiến liên tục

Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 là gì?

Hệ thống quản lý chất lượng tiếng Anh là Quality Management System), viết tắt là QMS. Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 đưa ra các yêu cầu về quản lý chất lượng mà tổ chức cần tuân thủ để đạt được sự hoạt động hiệu quả và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Cụ thể các điều khoản của ISO 9001 sẽ được áp dụng theo quy tắc PDCA như sau:

P (Plan) – Lập kế hoạch: Doanh nghiệp cần xác định các vấn đề cần giải quyết và thiết lập lập kế hoạch cụ thể để giải quyết các vấn đề đó (Tương ứng với điều khoản 4,5,6,7 của ISO 9001:2015).

D (Do) – Thực hiện: Sau khi kế hoạch đã được thống nhất và phê duyệt, doanh nghiệp phải triển khai thực hiện các đầu mục công việc theo kế hoạch, đảm bảo đúng mục tiêu và tiến độ đã đề ra (Tương ứng với điều khoản 8 của ISO 9001:2015).

C (Check) – Kiểm tra: Doanh nghiệp cần tiến hành giám sát và đo lường kết quả thủ được thu được từ quá trình thực hiện kế hioachj. Sau đó phân tích và kiểm tra xem liệu mục tiêu ban đầu có đạt được hay không? (Tương ứng với điều khoản 9 của ISO 9001:2015).

A (Act) – Hành động: Kết quả của hoạt động giám sát đo lường cho phép doanh nghiệp đánh giá một cách tổng thể về hiệu quả hoạt động. Trên cơ sở đó đưa ra khuyến nghị cho quy trình hoạt động mới trong tương lai  Nếu quá trình triển khai thực hiện không đạt hiệu quả như mong muốn., doanh nghiệp cần tìm ra phương án giải quyết những vấn đề tồn động. Việc cải tiến cần được diễn ra liên tục để không ngừng hoàn thiện hệ thống QMS (Tương ứng với điều khoản 10 của ISO 9001:2015).

ISO 9001 được áp dụng thông qua PDCA

ISO 9001 được áp dụng thông qua PDCA

Đặc điểm, bản chất của Tiêu chuẩn ISO 9001 mới nhất

Tập trung vào khách hàng

Giải thích về tầm quan trọng của khách hàng trong hệ thống quản lý chất lượng và các yêu cầu liên quan đến việc tìm hiểu và đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Lãnh đạo

Nêu bật vai trò của lãnh đạo trong việc xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001

Tham gia của nhân viên

Bàn về tầm quan trọng của sự tham gia tích cực của nhân viên trong toàn bộ quy trình quản lý chất lượng

Tiếp cận theo quá trình

Các nguồn lực và hoạt động cần có sự gắn kết với nhau để đạt được hiệu quả

Cải tiến liên tục

Đánh giá tầm quan trọng của cải tiến liên tục trong hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 và các phương pháp thực hiện

Quyết định dựa trên dữ liệu

Đề cập đến yêu cầu về quyết định dựa trên dữ liệu và thực tiễn áp dụng trong quản lý chất lượng

Quản lý mối quan hệ

Gắn kết các mối quan hệ nội bộ và mối quan hệ bên ngoài để năng cao hiệu quả hoạt động

Lợi ích của Tiêu chuẩn Chất lượng ISO 9001

Cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ

ISO 9001:2015 đặt sự tập trung lên chất lượng và khách hàng. Bằng cách tuân thủ các yêu cầu của ISO 9001:2015, tổ chức sẽ tăng cường quá trình kiểm soát và đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình. Điều này đồng nghĩa với việc tăng độ tin cậy của sản phẩm và dịch vụ, giảm lỗi sản xuất và phục vụ khách hàng tốt hơn.

Tăng cường hiệu suất và hiệu quả hoạt động

Tiêu chuẩn ISO 9001khuyến khích việc thiết lập các quy trình làm việc rõ ràng và tối ưu hóa quy trình. Từ đó, tổ chức có thể cải thiện hiệu suất và hiệu quả hoạt động của mình, giảm thiểu lãng phí, tăng năng suất lao động và tối ưu hóa tài nguyên.

Tăng cường sự tín nhiệm và uy tín

Sự tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001góp phần đáng kể vào việc xây dựng sự tín nhiệm và uy tín cho tổ chức. Các tổ chức được chứng nhận ISO 9001:2015 thường được công nhận là những tổ chức đáng tin cậy và chất lượng, điều này mang lại lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường.

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng

Tiêu chuẩn ISO 9001 coi trọng yêu cầu và mong muốn của khách hàng. Áp dụng ISO 9001 giúp tổ chức tăng cường việc hiểu và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao hơn. Điều này đồng nghĩa với việc tăng cường sự hài lòng của khách hàng và tạo ra một mối quan hệ bền vững giữa tổ chức và khách hàng.

Tăng cường khả năng cạnh tranh

Áp dụng ISO 9001:2015 mang lại lợi thế cạnh tranh cho tổ chức. Việc tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế này giúp tạo ra một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, giảm rủi ro và nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tổ chức có thể sử dụng việc đạt chứng chỉ ISO 9001:2015 như một công cụ marketing. Giấy chứng nhận ISO 9001 thể hiện cam kết của mình đối với chất lượng và sự tập trung vào khách hàng.

Tăng khả năng đáp ứng yêu cầu pháp luật và quy định

ISO 9001 yêu cầu tổ chức tuân thủ các yêu cầu pháp luật và quy định liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình. Áp dụng ISO 9001:2015 giúp tổ chức xây dựng một hệ thống quản lý pháp lý rõ ràng, đảm bảo tuân thủ và giảm rủi ro pháp lý.

Tăng cường quy trình liên tục cải tiến

ISO 9001 khuyến khích việc áp dụng phương pháp PDCA (Plan-Do-Check-Act) để liên tục cải tiến quy trình và hoạt động của tổ chức. Bằng cách thực hiện việc đánh giá, điều chỉnh và cải tiến liên tục, tổ chức có thể tối ưu hóa hoạt động của mình, tạo ra sự phát triển bền vững và đáp ứng được những thay đổi trong môi trường kinh doanh.

Tăng cường lòng tin và cam kết của nhân viên

Tiêu chuẩn ISO 9001 yêu cầu sự tham gia và cam kết của tất cả nhân viên trong tổ chức. Việc áp dụng ISO 9001 giúp tạo ra một môi trường làm việc tốt, nâng cao lòng tin và cam kết của nhân viên. Nhân viên có ý thức về vai trò của mình trong việc đảm bảo chất lượng và cải tiến liên tục, từ đó góp phần vào sự thành công và phát triển của tổ chức.

Mở rộng cơ hội thị trường

Việc đạt chứng chỉ ISO 9001 tạo ra cơ hội mở rộng thị trường cho tổ chức. Nhiều khách hàng và đối tác đánh giá cao việc tổ chức có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận theo ISO 9001:2015. Điều này tạo ra cơ hội mở rộng thị trường cho tổ chức. Khi tổ chức có chứng chỉ ISO 9001, họ có khả năng tiếp cận vào các thị trường mới mà trước đây có thể không thể tiếp cập được. Nhiều khách hàng và đối tác, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp yêu cầu chất lượng cao và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, thường yêu cầu các nhà cung cấp và đối tác của họ có chứng chỉ này.

Ban quản lý dự án - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Chứng nhận ISO 9001 cho Ban quản lý dự án - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

Công ty cổ phần Mía Đường Lam Sơn

Chứng nhận ISO 9001:2015 cho Công ty cổ phần Mía Đường Lam Sơn

Thu hút đối tác và đầu tư

Lợi ích của việc áp dụng ISO 9001 thể hiện sự cam kết của tổ chức đối với chất lượng và quản lý chất lượng. Điều này thu hút sự quan tâm của đối tác và nhà đầu tư. Các đối tác và nhà đầu tư thường ưu tiên hợp tác với các tổ chức có hệ thống quản lý chất lượng đáng tin cậy và hiệu quả.

Giảm chi phí và lãng phí

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 tạo điều kiện cho tổ chức tối ưu hóa quy trình và giảm lãng phí. Việc cải thiện hiệu suất và hiệu quả trong sản xuất và cung cấp dịch vụ giúp giảm chi phí vận hành và nguyên vật liệu, từ đó tạo ra sự tiết kiệm và tăng tính cạnh tranh của tổ chức.

Xây dựng nền tảng cho sự phát triển bền vững

ISO 9001 không chỉ tập trung vào chất lượng ngắn hạn mà còn định hướng tổ chức đến việc xây dựng sự phát triển bền vững. Qua việc tạo ra một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, ISO 9001:2015 khuyến khích tổ chức nắm bắt các cơ hội mới, đáp ứng thay đổi và định hướng phát triển tương lai.

>> Xem thêm: 13 lợi ích khi áp dụng ISO 9001:2015 trong doanh nghiệp

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đây là các thông tin về ISO 9001 là gì, Bản chất, nội dung và những yêu cầu của ISO 9001. Chứng nhận KNA cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 9001 cho mọi ngành nghề, lĩnh vực. Vui lòng liên hệ theo số Hotline: 0968.038.122 hoặc Email: salesmanager@knacert.com để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ.

Nhận tư vấn từ chuyên gia

Tin Mới Nhất

So sánh Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI

30-11-2023

So sánh Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI

Tiêu chuẩn CARB ATCM và Tiêu chuẩn TSCA Title VI về phát thải formaldehyde trong sản phẩm gỗ có những điểm giống và khác nhau. Hãy cùng KNA đọc và tìm hiểu. 

Tiêu chuẩn CARB P2 là gì? Kiểm soát Formaldehyde trong gỗ composite

30-11-2023

Tiêu chuẩn CARB P2 là gì? Kiểm soát Formaldehyde trong gỗ composite

Tiêu chuẩn CARB P2 là tiêu chuẩn quan trọng nhất hiện nay để kiểm soát phát thải khí Formaldehyde trong các sản phẩm gỗ composite, gỗ tổng hợp. Khi xuất khẩu những hàng hóa này sang thị trường Quốc tế,...

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

28-11-2023

Kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 chi tiết

Một kế hoạch thực hiện ISO 9001:2015 phù hợp và rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí mà vẫn đạt được các mục tiêu chất lượng như mong đợi.

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

24-11-2023

Hướng dẫn Tự đánh giá và Đánh giá về Khả năng Tái chế RecyClass

RecyClass cung cấp Công cụ trực tuyến giúp doanh nghiệp tự đánh giá khả năng tái chế của bao bì nhựa và cho biết mức độ phù hợp để tái chế, xếp hạng nó theo hệ thống phân loại từ...

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

23-11-2023

Tiêu chuẩn RecyClass về Tái chế Nhựa và Bao bì

RecyClass là một sáng kiến ​​phi lợi nhuận, liên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi hướng tới tương lai nhựa tuần hoàn với hệ thống: Chứng nhận khả năng tái chế, Chứng nhận quy trình...

Thông báo về việc hợp tác của KNA CERT trong dự án SFV-Export

22-11-2023

Thông báo về việc hợp tác của KNA CERT trong dự án SFV-Export

Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho DNNVV trong ngành hàng gia vị, rau quả Việt Nam” (SFV-Export) do EU tài trợ, được phối hợp thực hiện bởi tổ chức Oxfam tại Việt Nam cùng VCCI. 

KNA đồng hành cùng bạn trên chặng đường vươn xa phía trước
Cùng phát triển bền vững & thịnh vượng

back to top
mesenger zalo
phone
0968.038.122
TẢI BẢNG GIÁ